Obchodní podmínky

Obchodní podmínky používání systému pro optimalizaci a tvorbu nářezových plánů eRozrys

 

1. Obecná ustanovení

1.1. Optimalizační internetový systém pro zadávání zakázek eRozrys - NAŘEZEME, je duchovním vlastnictvím firmy Nero Computing System Sp. z o.o. PL, a licenci pro užívání programu vlastní firma AMBRA - Trade s.r.o.

1.2. Optimalizační webový systém slouží k zadávání zakázek k optimalizaci eRozrys - NAŘEZEME, který se používá v truhlářské výrobě pro tvorbu nářezových plánů, jejich optimalizaci, orientační výpočet spotřeby materiálu a orientační ceny.

1.3. Předpisy definují zásady pro užívání webového systému eRozrys - NAŘEZEME.

2. Podmínky používání systému

2.1. Základní podmínkou pro realizaci optimalizace je řádné vyplnění on-line formuláře objednávky, firmami či fyzickými osobami, které byly dříve registrovány v systému eRozrys - NAŘEZEME.

2.2. Optimalizace objednávky je vždy potvrzena elektronicky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu zadanou při registraci.

2.3. Zákazník je plně odpovědný za objednávky zadané přes svůj účet a zavazuje se k úhradě nákladů spojených s jejich realizací.

2.4. Zákazník je plně zodpovědný za zadané údaje, tj. Zvolený materiál, vybrané hrany a jeho parametry, délky a šířky zadaných rozměrů dílců, počty kusů, určení směru (orientace) let či vzoru.

2.5. Registrovaní zákazníci mohou bez omezení využívat optimalizačního systému. Optimalizace provedené v internetovém systému eRozrys - NAŘEZEME mohou být zpracovávány jen v nářezovém centru firmy AMBRA - Trade s.r.o., Potoční 1094, Frýdek-Místek, 738 01.

2.6. Veškeré údaje zadané do systému a optimalizace provedené v systému jsou zaznamenávány a mohou být analyzovány administrátorem systému eRozrys - NAŘEZEME.

2.7. Pokud jsou registrovaným uživatelem vytvářeny jen optimalizace bez následných realizací, má administrátor systému právo dočasně zrušit přístup do systému, případně zrušit přístup trvale.

2.8. Optimalizovaná zakázka objednáním přechází do režimu "odeslané objednávka"  a tímto odesláním uživatel potvrzuje správnost zadaných údajů v objednávce se všemi důsledky.

2.9. Uživatel (zákazník) může provádět úpravy v optimalizovaných zakázkách do fáze, kdy potvrdí objednávku funkcí "objednat“.

2.10. Při registraci do systému eRozrys - NAŘEZEME, prohlašujete, že jste si přečetli podmínky využívání webového optimalizačního systému eRozrys - NAŘEZEME, a přijímáte je.

2.11. Provozovatel AMBRA - Trade s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout zpracovat a vyrábět zakázku bez udání důvodu.

2.12. Objednávka bude fyzicky zpracována (vyrobena) při dostupnosti materiálu pro zpracovatele. Zákazník (objednatel) si materiál určený ke zpracování upřesní telefonicky, osobně nebo e-mailem v prodejně.

3. Platební podmínky

3.1. Platba za služby nářezového centra se provede při převzetí zakázky.

3.2. Dodavatel služby si vyhrazuje právo požadovat po zákazníkovi zálohu na zpracování zakázky a to ve výši až 100%.

3.3. Cena vygenerována systémem eRozrys - NAŘEZEME je cenou bez DPH za službu zpracování materiálu (formátování a olep dílců), nikoli za materiál a je pouze ORIENTAČNÍ.

3.4. Ceny vytvořené optimalizačním systémem jsou cenami za standardní zpracování plošných materiálů nabízených v systému. Standardním zpracováním je myšleno – rovný řez, olepování ABS hranami, celoplošné zdvojení materiálu. Ceny za jakékoli další výrobní operace jsou naceňovány individuálně pracovníkem dodavatele služby, AMBRA – Trade s.r.o.

3.5. Dodavatel si vyhrazuje právo upravit cenu vytvořenou systémem eRozrys - NAŘEZEME.

3.6. Po převzetí zpracovaného materiálu zákazníkem (objednatelem) již dodavatel (zpracovatel) nenese žádnou zodpovědnost za jakákoli mechanická poškození (škrábance, odštíplé lamino atd.)

 

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

I. ÚVOD

Tento dokument (dále jen „Pravidla“) poskytuje zákazníkům, dodavatelům a obchodním partnerům (dále jen „Subjekt údajů“) společnosti AMBRA – Trade s.r.o., se sídlem Ostravská 844, 739 25 Sviadnov, IČO: 60320516 (dále jen „Správce“) informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech s nimi souvisejících, jak předpokládá čl. 12 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též jen „GDPR“).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor apod. této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce je oprávněn předat osobní údaje subjektům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou pro Správce zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé. Na základě výše uvedeného je Správce oprávněn předat osobní údaje Subjektu údajů následujícím subjektům, popř. kategoriím subjektů:

společnostem nebo osobám zajišťujícím dopravu zboží,

osobám zajišťujícím provoz softwaru a ukládání dat.

Osobní údaje Subjektu údajů můžou být dále předávány následujícím příjemcům/kategoriím příjemců:

dodavatelé Správce,

zaměstnanci Správce,

osoby v jiném smluvním vztahu ke Správci (např. poskytovatelé zajišťující marketingové a reklamní služby),

finanční instituce a pojišťovny,

státní orgány v rámci plnění zákonných povinností Správce stanovených příslušnými právními předpisy.

 

III. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce je oprávněn zpracovávat zejména následující osobní údaje Subjektu údajů:

adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, adresa provozovny, doručovací adresa, IČ, DIČ) a kontaktní údaje se Subjektem údajů (např. kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.),

popisné údaje (např. bankovní spojení, historie objednávek),

údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany Subjektu údajů (např. použití osobních údajů za účelem personálních řízení, použití osobních údajů za účelem propagace a podobně),

osobní nastavení (preference) včetně nastavení v oblasti marketingu a používání cookies ze strany Subjektu údajů,

další údaje nezbytné pro plnění smlouvy,

další osobní údaje, které Subjekt údajů Správci poskytl.

 

IV. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje Subjektu údajů pro účely:

A) dodržení právní povinnosti Správce stanovené obecně závazným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Správce uchovávat účetní a daňové doklady),

B) určení, výkonu nebo obhajobu právních nároků Správce, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

C) zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Správce spočívajícího v přímém marketingu,

D) další marketingové účely Správce spojené s nabídkou výrobků a služeb; zasílání informací o novinkách (výrobky, technologie, showroomy), prezentacích společnosti (veletrhy, výstavy), službách apod. (např. formou rozesílání newsletterů, telemarketing); kontaktování za účelem průzkumů trhu a marketingových průzkumů; kontaktování za účelem přání k významným státním svátkům a zasílání dárkových poukazů apod. a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

V. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno v provozovnách, pobočkách a sídle Správce pověřenými zaměstnanci Správce, příp. Zpracovateli. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo Subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Automatizované individuální rozhodování ani profilování na základě poskytnutých údajů prováděno nebude. Osobní údaje Subjektů údajů nebudou předávány do třetích zemí (tj. zemí mimo EU a EHP).

 

VI. PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají Subjekty údajů řadu práv, včetně práva požadovat od Správce:

přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR),

opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR),

omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR),

vznést námitku proti zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 21 GDPR),

právo na přenositelnost osobních údajů (za podmínek čl. 20 GDPR),

právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v těchto Pravidlech.

Zjistí-li nebo domnívá-li se Subjekt údajů, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o vysvětlení a/nebo zjednání nápravy. Žádost je třeba podat písemně zasláním dopisu či e-mailu na kontaktní údaje Správce: narezeme@ambra.cz.

Jestliže bude žádost Subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost Subjektu údajů obrátit se přímo na dozorový úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, +420 234 665 555, www.uoou.cz.

 

VII. ZÁVĚR

Tato pravidla se použijí ve vztahu k Subjektům údajů za předpokladu, že nebude mezi třetí osobou a Správcem ujednáno jinak. Správce si vyhrazuje právo, jakkoliv a kdykoliv měnit tyto podmínky pro ochranu a zpracování osobních údajů, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na webových stránkách Správce.

 

Ve Frýdku-Místku, dne 1.1.2024